RPO WL - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice

Gmina Werbkowice informuje że w ramach zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego umowy nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-116/09-00-0441.o dofinansowanie projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa, zawartej w dniu 23.11.2010r.

 

Moje Boisko - Orlik 2012

orlik1Gmina Werbkowice zrealizowała inwestycję pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z adaptacją zaplecza sanitarno-szatniowego) w Werbkowicach".

 

 

Wspólna Metody Oceny (CAF)

20101108cafUrząd Gminy Werbkowice został wyróżniony certyfikatem ukończenia projektu CAF (Common Assessment Framework), który realizowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu pn. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą", było unowocześnienie samorządu w Polsce poprzez poprawę jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędów administracji publicznej, doskonalenie zarządzania i podniesienie kompetencji kadr menadżerskich w samorządzie terytorialnym.

Współpraca transgraniczna Werbkowice-Ugniw

euroregionbug1

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug

Integracja i Ja 2010

 

pokl2009.gif efs2010.gif

logointegracja.jpg

„INTEGRACJA I JA”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes