Featured

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną

prow20142020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa‟ poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fundusze europejskie na nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i dodatkowe zajęcia dla Szkoły Podstawowej w Werbkowicach
Featured

Fundusze europejskie na nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i dodatkowe zajęcia dla Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach wkrótce wzbogaci się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Będą też dodatkowe zajęcia dla uczniów: matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i z j. angielskiego.

Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa

Projekt „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 6.4. "Gospodarka wodno-ściekowa" osi priorytetowej 6. „Ochrona środowika i efektywne wykorzystania zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Werbkowice opracowuje program rewitalizacji
Gmina Werbkowice opracowuje program rewitalizacji
Featured

Gmina Werbkowice opracowuje program rewitalizacji

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Werbkowice otrzymała dofinansowanie na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice”.

Rozbudowa drogi gminnej nr 111275 L w miejscowości Werbkowice

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych Etap II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes