Zaproszenie na sesję XLVI/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Podejmowanie działalności gospodarczej – dotacja LGD

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w najbliższym czasie – czerwiec 2022 roku – ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Gminę Werbkowice odwiedził Wicewojewoda Lubelski

W dniu 16 maja 2022 roku Gminę Werbkowice odwiedził Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk.

Gminny konkurs wiedzy o zdrowiu i współczesnych zagrożeniach

Gmina Werbkowice zaprasza szkoły na konkurs organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach pod nazwą „Gminny konkurs wiedzy o zdrowiu i współczesnych zagrożeniach”.