Współpraca transgraniczna Werbkowice-Ugniw

euroregionbug1

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug


1.

W dniu 24 lutego 2010 roku Wójt Gminy Werbkowice podpisał umowę pomiędzy gminą Werbkowice a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug (operator programu) na dofinansowanie projektu „Współpraca transgraniczna Werbkowice – Ugniw” w ramach "Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug", wartość projektu 23 768 Euro, wartość dofinansowania 20 202 Euro.

 

Uczestnicy projektu (JST, NGO oraz społeczności lokalne gmin Werbkowice i Ugniw /Ukraina/) nawiążą bliską współpracę służącą w przyszłości rozwojowi partnerskich gmin Werbkowice i Ugniw, która będzie podstawą do rozwijania współpracy nie tylko instytucjonalnej pomiędzy władzami JST obydwu partnerów, ale przede wszystkim do zintensyfikowania kontaktów na najniższym szczeblu pomiędzy obywatelami obydwu społeczności Euroregionu Bug.

Planowane działania projektu, które zostaną zrealizowane w okresie VI-IX 2010r.:

 1. Spotkania organizacyjne partnerów w Polsce i na Ukrainie (miejsce spotkań: Werbkowice i Ugniw, termin:VI-VII ‘10r.) w celu szczegółowego omówienia działań, harmonogramu, rozpropagowania projektu oraz szczegółów dotyczących działań projektu.

 2. Wizyta inform.-szkol. na Ukrainie -„Współpraca Samorządu Lokalnego i Organizacji Pozarządowych Gmin Partnerskich” (Ugniw; uczestnicy: JST, NGO, lokalna społeczność, instytucje partnerskie). Termin: VII ‘10r. Ramowy program wizyty będzie ustalony w trakcie projektu wg zbadanych zapotrzebowań beneficjentów:1.Wizyta w JST i NGO Ugniw, przedstawienie założeń projektu BO z partnerskiej gminy. 2.Szkolenia. 3. Szkolenie dot. programów „Przejrzysta Gmina” i Akcji „Przejrzysta Polska”. 4.Wymiana doświadczeń, wstępny zarys polsko-ukraińskiego wydawnictwa, inne sprawy bieżące.

 3. Transgraniczne Forum w Polsce skierowane do przedstawicieli JST, NGO, lokalnej społ., instytucji partnerskich. Termin:VII-VIII‘10r. Ramowy program forum:(szczegółowy plan będzie ustalony w trakcie projektu wg zbadanych zapotrzebowań beneficjentów): 1. Wizyty i spotkania w JST i NGO gminy Werbkowice. 2. Transgraniczne Forum:Transgraniczna współpraca Polski i Ukrainy w XXI wieku. Perspektywy i kierunki rozwoju lokalnego w dobie kryzysu gosp. Woj. Lub. w Polsko – Ukraińskiej współpracy transgranicznej – misja i wyzwania XXI wieku. Przenoszenie "dobrych praktyk" współpracy i możliwości realizacji wspólnych projektów. Prezentacja najlepszych polskich praktyk w zakresie współpracy międzysektorowej, nowoczesnych metod zarz. w JST. Giełda wiedzy wg bloków tematycznych: JST, rozwój lokalny, kultura, turystyka, NGO. Planowanie wielokierunkowej współpracy na następne lata. Dodatkowo BO wezmą udział w przedsięwzięciach i imprezach masowych organizowanych podczas corocznie organizowanych Dni Werbkowic – integracja środowiskowa, wymiana doświadczeń, rozmowy między przedstawicielami Polski i Ukrainy.

Projekt wpisuje się w cel ogólny „PWIT w Euroregionie Bug”, jakim jest wspieranie rozwoju i wdrażanie współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug”

Projekt odpowiada na potrzebę lokalnego angażowania się w fundusz sąsiedztwa poprzez wspieranie akcji na poziomie gmin. Przedsięwzięcie ma za zadanie stworzyć warunki dla współpracy lokalnej i pogłębianie wzajemnego zrozumienia na pograniczu polsko-ukraińskim, rozwoju społ.-kult. poprzez bezpośrednie kontakty między członkami społeczności sąsiedzkich.


2.
 

W czerwcu bieżącego roku rozpoczęła się realizacja projektu „Współpraca transgraniczna Werbkowice – Ugniw” w ramach "Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug". 21 czerwca, Gminę Werbkowice odwiedził partner projektu /5 osób reprezentujących samorząd Miasta Ugniw/. Celem wizyty było omówienie zadań planowanych w projekcie w tym przede wszystkim zadania: "Transgraniczne Forum - w Polsce skierowane do przedstawicieli JST, NGO, lokalnej społeczności, instytucji partnerskich", które planowane jest do realizacji w dniach 9-11 lipca bieżącego roku na terenie Gminy Werbkowice. Gmina Werbkowice przedstawiła także partnerowi z Ukrainy specyfikę regionu Werbkowickiego, jego zasoby, położenie, walory i inne informacje kt. pozwoliły gościom zapoznać się z partnerem.

Materiały do pobrania. 


3. 

W dniu 25 czerwca delegacja Gminy Werbkowice - lidera projektu, odbyła rewizytę u partnera projektu w Ugniwie w ramach realizacji zad.1 Spotkania organizacyjne w Polsce i na Ukrainie "Współpraca Transgraniczna Werbkowice-Ugniw". Podczas wizyty uroczyście przyjęto gości z Polski w Ugniwskiej Radzie Miasta, po krótkim przedstawieniu pracowników urzędu, przedstawiciele partnerów udali się na spotkanie robocze celem omówienia dotychczasowej współpracy, kierunków działań na III kw. realizacji podprojektu. Omówiono zagadnienia logistyczne przyszłych działań, założenia funkcjonalne i organizacyjne. Partner projektu przeprowadził multimedialną dwujęzykową prezentację informacyjną o Ugniwie.

Materiały do pobrania. 

 

4.

W ramach projektu "Współpraca transgraniczna Werbkowice-Ugniw" w dniach 09-11.07.2010 - odbędzie się Transgraniczne Forum: Przenoszenie "dobrych praktyk" współpracy i możliwości realizacji wspólnych projektów. Prezentacja najlepszych polskich praktyk w zakresie współpracy międzysektorowej, nowoczesnych metod zarządzania w JST, pozyskiwania funduszy dla ngo. Giełda wiedzy wg bloków tematycznych: JST, rozwój lokalny, kultura, turystyka, ngo. Planowanie wielokierunkowej współpracy na następne lata. Transgraniczna współpraca Polski i Ukrainy w XXI wieku. Perspektywy i kierunki rozwoju lokalnego w dobie kryzysu gosp. Woj. lubelskie w Polsko-Ukraińskiej współpracy transgranicznej-misja i wyzwania XXI wieku.

 

5.
W ramach projektu "Współpraca transgraniczna Werbkowice-Ugniw" w dniach 09-11.07.2010 - odbyło się Transgraniczne Forum:

 

 

09 lipiec (piątek)

15:00 – 17:00 - oficjalne powitanie delegacji z Ukrainy przez władze Gminy oraz zaproszonych gości. Wstęp do Forum Transgranicznego.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.

 

10 lipiec (sobota)

9:30– 10:00 rejestracja uczestników Forum Transgranicznego.

10:00 – 13:00 - Województwo Lubelskie we współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy na progu XXI wieku.

 • Możliwości współpracy trzech sektorów: samorządu, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

 • Prezentacja i omówienie najbardziej popularnych programów i priorytetów grantowych Fundacji im. Stefana Batorego, Polsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy PAUCI, Program „Polska Pomoc” MSZ RP.

 • Najlepsze praktyki współpracy międzynarodowej oraz możliwości realizacji wspólnych projektów, w tym projekt „Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej w Kraśniku”.

14:00 – 16:00 - Wprowadzenie do programów „Laboratorium Przejrzysta Gmina i „Przejrzysta Polska” oraz ich wdrażanie na Ukrainie od 2005 roku.

Wizyta w Urzędzie Gminy Werbkowice, spotkanie z pracownikami.

10:00 – 16:00 - Wystawa wg bloków tematycznych: samorząd lokalny, rozwój lokalny, kultura i turystyka, organizacje pozarządowe; wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów i współpracy.

 

11 lipiec (niedziela)

10.00 – 11.00 – Nowoczesne metody zarządzania administracją publiczną:

 • Struktura samorządu Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r.

 • Model „6 zasad dobrego rządzenia”

11.00 - 11.30 – serwis kawowy

11:30 – 13:00 - Turystyka w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –Ukraina:

 • „Bogactwo pogranicza – transgraniczna strategia rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim”,

 • „Dwie tradycje”,

 • „Dwie kultury w trzech odsłonach”.

10:00 – 16:00 - Wystawa wg bloków tematycznych: samorząd lokalny, rozwój lokalny, kultura i turystyka, organizacje pozarządowe; wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów i współpracy.

W forum wzięło udział ponad 80 osób /w tym 35 osób z Ukrainy/, przedstawicieli JST, NGO, osoby fizyczne, przedsiębiorcy ze strony polskiej jaki i ukraińskiej.

Forum łączyło elementy prezentacji, wykładu, warsztatów. Zajęcia cieszyły się znacznym zainteresowaniem ze strony ukraińskich partnerów. Świadczy o tym znaczna liczba osób zainteresowanych i biorąca udział.

Do pobrania:

prezentacje ngo, instytucji z Polski i Ukrainy

6.


W ramach projektu "Współpraca transgraniczna Werbkowice-Ugniw" w dniach 03-05.09.2010 - odbyła się Wizyta informacyjno-szkoleniowa na Ukrainie "Współpraca Samorządu Lokalnego i Organizacji Pozarządowych Gmin Partnerskich"

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób /w tym 20 osób z Polski i 30 z Ukrainy/, przedstawicieli JST, NGO, osoby fizyczne, przedsiębiorcy ze strony polskiej jaki i ukraińskiej.

Wizyta i szkolenia łączyły elementy prezentacji, wykładu, warsztatów. Zajęcia cieszyły się znacznym zainteresowaniem ze strony ukraińskich partnerów. Świadczy o tym znaczna liczba osób zainteresowanych i biorąca udział.
20100905plakat 
Do pobrania:
Zdjęcia
 
 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes