Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia

Na podstawie Umowy z 19.02.2013r. o przyznanie pomocy Nr 00510-6922-UM0300639/12 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia”

Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach

Na podstawie Umowy z 20.12.2010r. o przyznanie pomocy Nr 00244-6922-UM0300241/10 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach".

Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenia świetlico-remizy w Gozdowie

Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00144-6922-UM030050/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację "Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenia świetlico-remizy w Gozdowie''.

Featured

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Werbkowice

20150609pgnSzanowni Mieszkańcy Gminy Werbkowice uprzejmie informujemy, że Gmina Werbkowice rozpoczęła prace związane z opracowaniem dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Celem takiego dokumentu jest wskazanie możliwości polepszenia jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej np.: poprzez podniesienie efektywności energetycznej, wymianę oświetlenia.

Integracja i Ja 2014

20110505integracjaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje projekt systemowy ”INTEGRACJA I JA” współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

Informacje o projekcie "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI"

Gmina Werbkowice będzie realizowała projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes