RPO WL - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice

Gmina Werbkowice informuje że w ramach zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego umowy nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-116/09-00-0441.o dofinansowanie projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa, zawartej w dniu 23.11.2010r.

 

 

kanalizacja1

 

Rozpoczęła realizację projektu którego głównym celem jest poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury komunalnej niezagrażającej zdrowiu i życiu mieszkańców.

 

 

Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Werbkowice wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości . Zakres projektu :

1.Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej -11968,5 m

2.Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej -2 483,0 m

3.Długość przyłączy do granicy nieruchomości -1563,0m

4.Ilość przyłączy-241szt,

5. Przepompownie ścieków–8 szt.

6. Monitoring przepompowni ścieków za pośrednictwem internetu - 4.00 kpl.

Ponadto roboty budowlane – drogowe polegające na naprawie dróg.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 5 041 961,33 PLN, w tym całkowite wydatki kwalifikowane 5 041 961,33 PLN, dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nie przekraczającej 3 626 178,59 PLN, co stanowi nie więcej niż 71,92 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, wkład własny Beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż 1 415 782,74 PLN, co stanowi nie mniej niż 28,08% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes