Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 08 kwietnia 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu.

Zaproszenie na sesję XLIV/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Zaproszenie na sesję XLIV/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zwołuję XLIV (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na sesję XLIII/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Zaproszenie na sesję XLIII/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. (piątek) o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Dnia 18 marca 2022 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.     Porządek obrad:  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.  2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.  3. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, czynsze oraz podatku od środków transportowych, rolnego, nieruchomości a także informacje dotyczące zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych za 2021 r.  4. Informacja o wynagrodzeniach - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, zastępcy Wójta, skarbnika i kierowników referatów.  5. Informacja o środkach ponadplanowych i z czego one wynikają.  6. Sprawy bieżące.  7. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 18 marca 2022 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zaproszenie na sesję XLII/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Zaproszenie na sesję XLII/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ) zwołuję XLII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godz: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Free Joomla templates by Ltheme