REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - ROŚ

 

Formularz
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Klauzula informacyjna - ogólna
Wniosek o przeniesienie dotychczasowego punktu adresowego
Klauzula informacyjna - gospodarka nieruchomościami
Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Klauzula informacyjna - ogólna
Wniosek o przeniesienie dotychczasowego punktu adresowego
Klauzula informacyjna - ogólna
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Klauzula informacyjna - gospodarka nieruchomościami
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Klauzula informacyjna - gospodarka nieruchomościami
Wniosek o podział nieruchomości
Klauzula informacyjna - gospodarka nieruchomościami
Wniosek o przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym
 Klauzula informacyjna - gospodarka nieruchomościami
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu
Klauzula informacyjna - gospodarka nieruchomościami
Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt
Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Klauzula informacyjna - gospodarka nieruchomościami
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Klauzula informacyjna - decyzja środowiskowa
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Klauzula informacyjna - ochrona środowiska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Klauzula informacyjna - ogólna
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na działce znajduje się budynek
Klauzula informacyjna - ogólna
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Klauzula informacyjna - utrzymanie czystości
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Klauzula informacyjna - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów
Klauzula informacyjna - ochrona przyrody
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
Klauzula informacyjna - gospodarka nieruchomościami
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów
Klauzula informacyjna - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Klauzula informacyjna - zgłoszenie oczyszczalni przydomowej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew na terenie gminy Werbkowice
Klauzula informacyjna - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Do zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska
 2. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami;
 3. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad zwierzętami;
 4. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
 5. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony dóbr kultury, opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody;
 6. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa;
 7. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 9. Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 10. Prowadzenie spraw w zakresie gminnych targowisk;
 11. Prowadzenie spraw w zakresie spraw gospodarczych;
 12. Prowadzenie spraw w zakresie mienia komunalnego;
 13. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes