Promoc dla przedsiębiorców

Pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (od 11.03.2016r.)

Na terenie gminy Werbkowice każdy inwestor ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XVIII/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku.

Uchwała zwalnia z podatku od nieruchomości:

 • nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty,
 • nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, związane z realizacją nowych inwestycji i utrzymanie istniejących lub utworzenie w nich nowych miejsc pracy na terenie gminy Werbkowice.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

 1. 1 roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy;
 2. 2 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy;
 3. 3 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy;
 4. 4 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracy.

Warunkiem uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości, które stanowi pomoc de minimis jest:

 1. pisemne powiadomienie organu podatkowego (Wójta Gminy Werbkowice) o fakcie rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji, planowanym terminie jej zakończenia oraz przewidywanym wzroście liczby nowych stałych miejsc pracy w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały – na wniosku, stanowiącym załącznik do uchwały;
 2. zakończenie nowej inwestycji w terminie do 3 lat od dnia powiadomienia przez przedsiębiorcę o fakcie rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji, z wyjątkiem inwestycji określonej w § 2 ust. 1 pkt 3 lit b uchwały, której zakończenie winno nastąpić nie później niż w ciągu 1 roku od dnia powiadomienia przez przedsiębiorcę o fakcie rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji;
 3. posiadanie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących nową inwestycję, w wyniku której utworzono nowe miejsca pracy, co najmniej przez okres objęty zwolnieniem;
 4. utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją i utrzymania ich w miejscu nowo powstałej inwestycji co najmniej przez okres objęty zwolnieniem – w przypadku podejmowania działalności po raz pierwszy na terenie gminy Werbkowice;
 5. złożenie oświadczenia o utrzymaniu istniejącego stanu zatrudnienia – w przypadku dywersyfikacji działalności gospodarczej lub rozbudowy już istniejącej firmy;
 6. zawarcie z zatrudnionymi pracownikami umów o pracę co najmniej na okres objęty zwolnieniem w przypadku podejmowania działalności po raz pierwszy na terenie gminy Werbkowice;
 7. przedłożenie przez podatnika w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji i oddania jej do użytku dokumentów uprawniających do objęcia zwolnieniem, tj.:
  1. odnośnie do inwestycji:
   • tytułu prawnego do nieruchomości w odniesieniu, do której podatnik ubiega się o zwolnienie,
   • decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego organu nadzoru budowlanego lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania,
  2. odnośnie do zwiększonego lub utrzymanego stanu zatrudnienia:
   • zestawienia średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym podatnik nabył prawo do zwolnienia wraz z deklaracjami rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za poszczególne miesiące, z potwierdzeniem ich złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
   • wykazu wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w okresie 2 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia przez podatnika dokumentów uprawniających do objęcia zwolnieniem – wyłącznie w przypadku podejmowania działalności po raz pierwszy na terenie gminy Werbkowice,
  3. informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, tj. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr. 53, poz.311, z późn. zm.),
  4. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym również zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega sie o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu w tym okresie takiej pomocy.

  Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie obejmuje nieruchomości zajętych na:

  1. usługi deweloperskie;
  2. stacje paliw;
  3. działalność bankową;
  4. działalność instytucji finansowych;
  5. działalność handlową prowadzoną w jednym budynku na powierzchni powyżej 500m2.

  Uzyskanie zwolnienia podatkowego jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.). Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli jej wartość, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie trzech lat podatkowych, tzn. bieżącego, w którym udzielane jest zwolnienie i dwóch poprzednich, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000EUR, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 EUR.

  W celu skorzystania z ww. oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Werbkowice stosowny wniosek wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie Urzędu (ul. Zamojska 1, pok. 11 tel. 84 6572080 wew. 41) lub na stronie www.werbkowice.pl

  Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości de minimis
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes