Sesja LXV
Featured

Sesja LXV

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm ) zwołuję LXV Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz: 09.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

       1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
       2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Werbkowice za rok 2022.
3a. Debata nad Raportem o stanie Gminy Werbkowice.
3b.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Werbkowice wotum zaufania.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
4a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.
4b. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Werbkowice z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022.
4c. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego.
4d. Dyskusja.
4e. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Werbkowice z wykonania budżetu za rok 2022
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Przedstawienie Raportu w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
9. Informacja Wójta Gminy Werbkowice wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.


Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –  pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Werbkowice za 2022 r. 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes