Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 08:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i wydanie opinii.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Przedstawienie Raportu w sprawie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
8. Informacja Wójta Gminy Werbkowice wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes