IV Sesja Rady Gminy Werbkowice
Featured

IV Sesja Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 609 z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r. (czwartek) o godz.9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przy ul. Piłsudskiego Józefa 2 (I piętro) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Werbkowice za rok 2023 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Werbkowice wotum zaufania:

5.1. przedstawienie Raportu przez Wójta Gminy [Raport]

5.2. debata nad Raportem

5.3. przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Werbkowice wotum zaufania: [druk029]

5.4. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy

5.5. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Werbkowice z wykonania budżetu za 2023 rok: [druk030] [z-51-2024] [bilans organ-2023] [rzs-2023] [zzf-2023] [f-info-2023]

6.1. wystąpienie Wójta Gminy

6.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Werbkowice za 2023 rok: [opinia]

6.3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy

6.4. dyskusja

6.5. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok: [druk031]

7.1. wystąpienie Wójta Gminy

7.2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Werbkowice za 2023 rok [uchwała]

7.3. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium [uchwała]

7.4. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy

7.5. dyskusja

7.6. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie: [druk032]

8.1. wystąpienie Wójta Gminy

8.2. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy

8.3. dyskusja

8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024: [druk033], zmiana [druk033z]

9.1. wystąpienie Wójta Gminy

9.2. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy

9.3. dyskusja

9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: [druk034], zmiana [druk034z]

10.1. wystąpienie Wójta Gminy

10.2. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy

10.3. dyskusja

10.4. podjęcie uchwały.

11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Do pobrania:
Zawiadomienie o zwołaniu sesji
Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Werbkowice za 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Maciej Buczyński

 

POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY WERBKOWICE W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA MATERIAŁÓW NA SESJĘ:

26 CZERWCA 2024 r. (środa), godz. 9:00, sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przy ul. Piłsudskiego Józefa 2 (I piętro)

Do pobrania:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes