Komunikat dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uchodźcom

Szanowni Państwo, W celu zapewnienia jak najszerszej możliwości dostępu do udzielania informacji prawnych osobom przekraczającym granicę w związku z wojną w Ukrainie, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zapewniają nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy, w związku z wojną w Ukrainie, jak również ich osobom bliskim przebywającym w kraju.

Weź udział w ankiecie: Diagnoza uzależnień behawioralnych.

Badaniem zostaną objęci dorośli mieszkańcy Gminy Werbkowice oraz dzieci i młodzież w szkołach z terenu gminy. Jest ona całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.

Dotacje na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terytorium województwa lubelskiego

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Apel Prezesa ZG ZOSP RP o oddawanie krwi

Druhny i Druhowie, W poczuciu solidarności z narodem ukraińskim i troski o zapewnienie pomocy ofiarom wojny zwracam się do Druhen i Druhów z prośbą o oddawanie krwi.

Informacja dot. tworzenia Punkt Kwaterunkowych

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Werbkowice za wsparcie materialne i osobowe Punktu Kwaterunkowego dla Uchodźców z Ukrainy w Hali Sportowej w Werbkowicach.