Zakończenie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice"

Zakończenie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice"

Gmina Werbkowice w roku 2021 zrealizowała inwestycję drogową pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice.

Zadanie dofinansowane zostało z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (nabór 2021 - zadanie jednoroczne).

Wartość otrzymanego dofinansowania: 463 317,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 074 673,04

Zgodnie z wnioskiem przebudowano odcinek drogi na długości 397 mb w km 0+397 wraz z przebudową zjazdu z ul. Kościuszki na drogę wewnętrzną (ul. Słoneczna) oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej na całej długości drogi. Wykonany zgodnie z planem zakres rzeczowy w branży drogowej obejmował przebudowę drogi, z wykonaniem chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (804 m2), nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm (287,8 m2), nawierzchni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm (2603 m2), nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (2603 m2). Zakres rzeczowy w branży sanitarnej obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicach 200mm, 250mm i 315mm o łącznej dł. 464,5 m ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi. Poprawiono bezpieczeństwo ruchu poprzez uzupełnienie brakującego oznakowania, wykonanie przejścia dla pieszych przy zjeździe z ul. Kościuszki na ul. Słoneczną, z jego oznakowaniem znakami poziomymi i pionowymi. W efekcie przebudowy zwiększono nośność drogi z 80 kN do 100 kN.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes