Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec
Featured

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Gmina Werbkowice zrealizowała w 2022 roku Zadanie drogowe pn. "Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec". Roboty remontowe zakończono i wyremontowane drogi przekazano w użytkowanie w dniu 6 września 2022 r.
Zadanie dofinansowane zostało z państwowych funduszy celowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 - zadanie jednoroczne).
Całkowita wartość zadania wyniosła 2 496 329,54 zł.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 1 248 164,77 zł.
Zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie wyremontowano dwa odcinki dróg gminnych o łącznej długości 3 064 m, z czego długość odcinka drogi Nr 111257L w m. Łysa Góra wyniosła 2 200 m, a długość odcinka drogi Nr 111256L w m. Strzyżowiec 864 m.

Realizacja Zadania, poprzez wykonanie jednorodnego remontu obu odcinków dróg połączonych ze sobą i tworzących spójny ciąg drogowy, przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym do poprawy bezpieczeństwa pieszych. W ramach remontu wykonano: oczyszczenie rowów i przepustów z namułu, warstwę odsączającą z wyrównaniem podbudowy, warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna gr. 4 cm. Poprzez wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie poboczy gruntowych z plantowaniem i obsianiem skarp poprawiono bezpieczeństwo ruchu. W efekcie wykonanych robót budowlanych, wyremontowane odcinki dróg objęte projektem posiadają jednorodną, nową nawierzchnię bitumiczną o szer. jezdni 5,5 m z obustronnie uporządkowanymi poboczami dostosowanymi do wysokości jezdni, zapewniającymi właściwe powierzchniowe odwodnienie do istniejącego rowu.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes