Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023
Featured

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Werbkowice na realizację Programu uzyskała kwotę 79 865,00 zł.

Cel programu
Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Grupy docelowe
Programem będą objęte osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) wymagające wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• załatwianiu spraw urzędowych,
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, tel 84 657 21 33 lub na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes