Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495
Featured

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Gmina Werbkowice w roku 2022 zrealizowała Zadanie drogowe pn. "Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495". Roboty remontowe zakończono i drogę przekazano w użytkowanie w dniu 11 sierpnia 2022r.


Zadanie dofinansowane zostało z państwowych funduszy celowych z:
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 - zadanie jednoroczne).
Całkowita wartość zadania: 1 772 143,44 zł.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 886 071,72 zł.
Zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie wyremontowano drogę gminną Nr 111281L na całym odcinku długości 2,495 km. W ramach remontu wykonano: oczyszczenie rowów i przepustów z namułu, warstwę odsączającą z wyrównaniem podbudowy, warstwę przeciwspękaniową z siatki szklanej, warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna gr. 3 cm. Poprawiono bezpieczeństwo ruchu poprzez wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie poboczy gruntowych z plantowaniem i obsianiem skarp. W efekcie wykonanych robót droga posiada jednorodną, nową nawierzchnię bitumiczną o szer. jezdni 5,5 m z obustronnie uporządkowanymi poboczami dostosowanymi do wysokości jezdni, zapewniającymi właściwe powierzchniowe odwodnienie do istniejącego rowu.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes