Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.
Featured

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.


 
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Werbkowice na realizację Programu uzyskała kwotę 43 120,00 zł.
Cele Programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
◦ orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
◦ orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm).
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program ma także zapewniać:
1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program w pierwszej kolejności adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.
Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, Ośrodek zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

Gmina przyznaje usługi opieki wytchniwniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz Kartę pomiaru niezależności funkcjonującej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.
O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje stan zdrowia, sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, tel 84 657 21 33 lub na stronie:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes