Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia stawek dopłat do odprowadzenia 1 m3 ścieków pozostałych dla zakładu budżetowego na 2024 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach nieruchomości gruntowej zabudowanej przez Gminę Werbkowice i udzielenie bonifikaty.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
10. Informacja Wójta Gminy Werbkowice wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2023 roku poz. 775 z póź. zm..)
11. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes