Sesja LXXIX
Featured

Sesja LXXIX

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) zwołuję LXXIX Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz: 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


       
       1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
       2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
       3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
       4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
       5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
       6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
       7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia stawek dopłat do odprowadzenia               1 m3 ścieków pozostałych dla zakładu budżetowego na 2024 rok.
       8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027
       9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach nieruchomości gruntowej zabudowanej przez Gminę Werbkowice i udzielenie bonifikaty.
       10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
       11. Informacja Wójta Gminy Werbkowice wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2023 roku poz. 775 z póź. zm..)
       12. Przedstawienie Sprawozdania z Działalności Kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach za rok 2023.
       13. Przedstawienie Sprawozdania z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach za 2023 rok.
       14. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
       15. Przedstawienie Sprawozdania z Realizacji „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023”.
       16.  Przedstawienie Raportu z wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Werbkowice.
       17. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
       18. Wolne wnioski i informacje.
       19. Zamknięcie sesji

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –  pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes