Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 08:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Werbkowicach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Werbkowice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przystąpienia Gminy Werbkowice do porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru wniosków do Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Werbkowice.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Werbkowice.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Werbkowice na lata 2023-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2030”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie skargi na Wójta Gminy Werbkowice.
16. Przedstawienie Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Werbkowice na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r. za okres 2019 – 2022.
17. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes