Sesja LXVIII
Featured

Sesja LXVIII

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXVIII Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz: 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Werbkowicach.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przystąpienia Gminy Werbkowice do porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru wniosków do Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Werbkowice.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Werbkowice.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Werbkowice na lata 2023-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2030”.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie skargi na Wójta Gminy Werbkowice.
17. Przedstawienie Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Werbkowice na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r. za okres 2019 – 2022.
18. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes