Featured

Zaproszenie na XXXIV Sesję Absolutoryjną Rady Gminy Werbkowice

naglowek ugUprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Absolutoryjną Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku o godzinie 11 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach / kawiarnia / z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.

5.Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

7.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

za rok 2012.

8.Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych.

6.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia gminy

a/wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2012

b/przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Lublinie o sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy za rok 2012

c/przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za rok 2012 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 przez Komisję Rewizyjną

d/przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

e/przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

f/dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za rok 2012.

g/przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012/ -uchwała Nr XXXIV/203/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Werbkowice z wykonania budżetu za rok 2012

h/udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012-uchwała Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

7.Podjęcie uchwał

-uchwała Nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej.

-uchwała Nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

8.Zapytania i interpelacje Radnych.

9.Zgłaszanie problemów środowiskowych.

10.Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy

 

Małgorzata Wojturska

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów .

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes