Featured

Zapraszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Werbkowice

naglowek ugUprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 30 lipca 2013 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach /kawiarnia/ z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.

5.Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

7.Podjęcie uchwał i wniosków

-uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice w 2013 roku

-uchwała Nr XXXV/211/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

-uchwała Nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od skarbu Państwa

-uchwała Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa

-uchwała Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Werbkowice na lata 2013-2020

-uchwała Nr XXXV/215/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy Werbkowice

-uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

-uchwała Nr XXXV/217/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych

-uchwała Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie przyznania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

8.Zapytania i interpelacje.

9.Zgłaszanie problemów środowiskowych.

10.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Małgorzata Wojturska

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes