Featured

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Werbkowice

naglowek ugUprzejmie zapraszam do uczestnictwa w XXXII Sesji Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 26 marca 2013 roku o godzinie 14 .00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach (kawiarnia) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.Powołanie komisji uchwał i wniosków

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

4.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy

5.Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami

7.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2012

8.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2012

9.Podjęcie uchwał i wniosków

-uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących

fundusz sołecki

-uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

-uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

-uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie

udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm

-uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 .03.2013 roku zmieniająca

uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz wysokości tej opłaty

-uchwała Nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

-uchwała Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku zmieniająca

uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składowanej przez właściciela nieruchomości

-uchwała Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso

-uchwała Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Malice

-uchwała Nr XXXII/193/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sahryń

-uchwała Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turkowice

-uchwała Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Werbkowice

-uchwała Nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łysa Góra

-uchwała Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Konopne

-uchwała Nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Terebiń

-uchwała Nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice

-uchwała Nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26.03.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych

10.Zapytania i Interpelacje Radnych

11.Zgłaszanie problemów środowiskowych

12.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Małgorzata Wojturska

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes