Zaproszenie na LVIII (budżetową) Sesję Rady Gminy Werbkowice
Featured

Zaproszenie na LVIII (budżetową) Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) zwołuję LVIII (budżetową) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz: 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu gminy na rok 2023.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu.
9. Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2023.
10. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie zmian postulowanych w opinii Komisji Budżetowej.
11. Przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających
z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję.
12. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę Rady Gminy Werbkowice Nr VII/44/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie pokrycia w części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie skargi na Wójta Gminy Werbkowice, w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
22. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes