Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice
Featured

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę Rady Gminy Werbkowice Nr VII/44/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie pokrycia w części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie skargi na Wójta Gminy Werbkowice, w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes