Featured

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Werbkowice

naglowek ugNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad, zgłaszanie wniosków o wprowadzenie zmian w porządku obrad.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr IV/13/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej;
2) uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3) uchwała Nr IV/15/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
4) uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice;
5) uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej;
6) uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Malicach” z siedzibą w Malicach;
7) uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Terebiniu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń” z siedzibą w Terebiniu;
8) uchwała Nr IV/20/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Turkowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach;
9) uchwała Nr IV/21/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Werbkowice oraz określenia granic ich obwodów;
10) uchwała Nr IV/22/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zabezpieczenia zwiększonego wkładu własnego związanego z realizacją Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy;
11) uchwała Nr IV/23/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015;
12) uchwała Nr IV/24/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Odpowiedzi i zapytania na interpelacje.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Grabowski

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes