Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2014-2018

Unaglowek ugprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Powołanie komisji skrutacyjnej.
3.Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5.Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy z okresu między sesjami.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał.
-uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
-uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
-uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2015
-uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2015
-uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
-uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10.Odpowiedzi i zapytania na interpelacje.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy

Ryszard Grabowski


Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym-pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes