Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 roku o godzinie 9-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach /kawiarnia/ z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

7. Podjęcie uchwał i wniosków

- uchwała Nr XL/235/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

- uchwała Nr XL/236/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 12 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

- uchwała Nr XL237/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

- uchwała Nr XL/238/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

- uchwała Nr XL/239/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

- uchwała Nr XL/240/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Werbkowice.

- uchwała Nr XL/241/2013 Rady Gminy Werbkowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Werbkowice.

8. Zapytania i interpelacje.

9. Zgłaszanie problemów środowiskowych.

10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Małgorzata Wojturska

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym-pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes