Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice
Featured

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu ogólnego Gminy Werbkowice.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Werbkowice.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Werbkowice.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gmin Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Werbkowice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Werbkowice.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia dotacji współwłaścicielom budynku szkoły murowanej w Werbkowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Werbkowice.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
15. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes