III Sesja Rady Gminy Werbkowice
Featured

III Sesja Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 609 z pożn, zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz.: 9:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przy ul. Piłsudskiego Józefa 2 (I piętro) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Werbkowice: [druk018]

5.1. wystąpienie Wójta Gminy

5.2. dyskusja

5.3. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Werbkowice: [druk019]

6.1.wystąpienie Wójta Gminy

6.2.dyskusja

6.3. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Werbkowice: [druk020]

7.1. wystąpienie Wójta Gminy

7.2. dyskusja

7.3. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach: [druk021]

8.1. wystąpienie Wójta Gminy

8.2. dyskusja

8.3. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gmin Werbkowice: [druk022]

9.1. wystąpienie Wójta Gminy

9.2. dyskusja

9.3. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Werbkowice: [druk023]

10.1. wystąpienie Wójta Gminy

10.2. dyskusja

10.3. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Werbkowice : [druk024]

11.1. wystąpienie Wójta Gminy

11.2. dyskusja

11.3. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: [druk025]

12.1. wystąpienie Wójta Gminy

12.2. dyskusja

12.3. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji współwłaścicielom budynku szkoły murowanej w Werbkowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Werbkowice: [druk026]

13.1. wystąpienie Wójta Gminy

13.2. dyskusja

13.3. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok: [druk027], zmiana[druk027z]

14.1. wystąpienie Wójta Gminy

14.2. dyskusja

14.3. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: [druk028],  zmiana[druk028z]

15.1. wystąpienie Wójta Gminy

15.2. dyskusja

15.3. podjęcie uchwały.

16. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 Do pobrania:

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

  

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes