WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY WERBKOWICE

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY WERBKOWICE

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. (piątek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
    2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
    3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice obszaru przy ul. Przemysłowej w Werbkowicach.
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice uchylająca uchwałę w sprawie współpracy z Powiatem Hrubieszowskim przy remoncie drogi powiatowe Nr 3416L Podhorce - Terebiń w miejscowości Gozdów oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Kopernika w miejscowości Werbkowice.
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.
    9. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
    10. Wolne wnioski i informacje.
    11. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –  pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes