Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2023 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie nieruchomości gruntowej zabudowanej przez Gminę Werbkowice i udzielenie bonifikaty.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Werbkowice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2024.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2024.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2024.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024”
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Werbkowice, wynikach egzaminu ósmoklasistów oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2022/2023.
17. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
19. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes