Sesja LXX
Featured

Sesja LXX

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) zwołuję LXX (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 14 września 2023 r. (czwartek) o godz 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

       1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
       2.    Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
       3.    Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie     współpracy z Powiatem Hrubieszowskim przy rozbudowie drogi powiatowej Nr 3416L Podhorce-Terebiń w miejscowości Gozdów oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Kopernika w miejscowości Werbkowice.
4.    Zamknięcie sesji.


Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –  pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes