Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 14 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie współpracy z Powiatem Hrubieszowskim przy rozbudowie drogi powiatowej Nr 3416L Podhorce-Terebiń w miejscowości Gozdów oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Kopernika w miejscowości Werbkowice.
6. Zakończenie obrad

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes