Uwaga wścieklizna

Uwaga wścieklizna

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu wystąpieniu 1 ogniska z dniem 21 lutego 2024 r. choroby zakaźnej kategorii B, tj. wścieklizny u lisa rudego w miejscowości Gozdów, powiat hrubieszowski.

Uwaga Producenci Rolni

Uwaga Producenci Rolni

Od 1 lutego do 31 marca br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

	W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w części miejscowości Sahryń (Sahryń PGR) i Terebiń (od Karczunek, Kożuchy do Pułanki), Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych w ramach zadania pn.: „Rozwój terenów popegeerowskich – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń”. 	Osoby, które są zainteresowane wykonaniem przyłączy wodociągowych do swoich nieruchomości w ramach ww. zadania, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice (pokój nr 9 lub 12), w terminie do dnia 21 lutego 2024 r. w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz podpisania stosownej umowy regulującej zasady realizacji i rozliczenia kosztów budowy przyłącza. 	Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem nieruchomości do sieci, zobligowani będą ponieść koszt budowy przyłącza w wysokości 3 000,00 zł., oraz w przypadku budynków wielolokalowych koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego (wodomierza lokalowego) za wyjątkiem wodomierza głównego. 	Jednocześnie mieszkańcy zainteresowani przyłączem wodociągowym zobowiązani będą do podpisania umowy z zarządcą drogi i pokrycia kosztów za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym jeżeli przyłącze będzie znajdować się w pasie drogowym.  	Mieszkańcy po wykonania przyłącza są zobowiązani do podpisania umowy na dostawy wody z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (KZO w Werbkowicach). 	Planowany termin zakończenia zadania: do 31.07.2026 r.  Uwaga 	Osoby chcące podpisać umowę powinny zgłosić się do Urzędy Gminy Werbkowice z dokumentem tożsamości oraz dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości na której będzie wykonywane przyłącze wodociągowe. 	Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej przed wykonaniem przyłącza są zobowiązani dostosować instalacje wodociągowe do obowiązujących przepisów, norm i regulaminu dostaw wody przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego we własnym zakresie i utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały okres funkcjonowania przyłącza. 	Właściciele nieruchomości, którzy nie podpiszą umowy w ww. terminie, a w okresie późniejszym wyrażą chęć przyłączenia się do wybudowanej sieci wodociągowej, będą zmuszeni we własnym zakresie: uzyskać niezbędne zgody, pozwolenia, wykonać dokumentację oraz przyłącze na własny koszt, po obowiązujących cenach rynkowych.

Ogłoszenie dotyczące możliwości wykonania przyłączy wodociągowych

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w części miejscowości Sahryń (Sahryń PGR) i Terebiń (od Karczunek, Kożuchy do Pułanki), Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych w ramach zadania pn.: „Rozwój terenów popegeerowskich – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń”.

Informacja odstrzał redukcyjny bobra europejskiego

Informacja odstrzał redukcyjny bobra europejskiego

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach informuje, że w dniach od 16 lutego do 15 marca 2024 r. na podstawie decyzji RDOŚ nr znak WPN 6401.6.62.2022. JA.MJS z dnia 13 grudnia 2023 zmienioną decyzją w dniu 22 stycznia 2024 r znak WPN.6401.6.62.2022.JS.MJS.1 odbędzie się odstrzał redukcyjny bobra europejskiego na terenie działek ewid. Nr 1186/1 oraz 58,59,6072/1,62,61,64,65,66,67,68,70,71/2,73/1,141/2 oraz 216  przez osoby uprawnione do posiadania broni.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego” w roku 2024.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego” w roku 2024.

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn.,,Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego” w roku 2024

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” w roku 2024

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” w roku 2024

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn.,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” w roku 2024

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes