Aktywne włączenie

Aktywne włączenie

Gminny Ośrodek Pomocy w Werbkowicach realizuje projekt pt. „Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Budowa targowiska w Werbkowicach

prow20142020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „Budowa targowiska w Werbkowicach‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes