„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowany ze środków budżetu państwa
Featured

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowany ze środków budżetu państwa

W 2022 r. Gmina Werbkowice realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o łącznej wartości 122,500 zł, dotacja z budżetu państwa wynosi 98.000 zł, wkład własny gminy to kwota 24.500 zł.
Zadanie będzie realizowanie poprzez wsparcie i udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
• posiłku;
• świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;
• świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozów posiłków w Gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych, którą Gmina zobowiązuje się przeznaczyć wyłącznie na dofinansowanie zadania.
Gmina zobowiązuje się do należytego wykonania zadania oraz wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskała i na warunkach określonych umową oraz w programie.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes