Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Podhorce

Na podstawie Umowy z 03.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00421-6930-UM0340807/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Podhorce'' 

 

Cel ogólny operacji: Rozwój rekreacji i pobudzenie turystyki w miejscowości Podhorce poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekracyjno-społecznej (budowę placu zabaw).

 

 

Cele szczegółowe:

    Wzmocnienie roli centrum Podhorzec jako przestrzeni spotkań, rekreacji i wypoczynku.

    Zwiększenia atrakcyjności miejscowości przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej centrum.

 

 

Wartość dofinansowania inwestycji 23 958 zł.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes