PROW - Przebudowa świetlicy w Wilkowie

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy w Wilkowie‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Werbkowice poprzez poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - przebudowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie.
Planowane/Przewidywane wyniki operacji: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.
Beneficjent: Gmina Werbkowice
Całkowita wartość projektu 109 017,29 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 68 900,00 zł.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes