Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1 Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2 Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3 Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz ich rodziców.
5 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice.
6 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni
ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
7 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia częściowo nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Werbkowice uwag do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
8 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia częściowo nieuwzględnionej przez Wójta Gminy Werbkowice uwagi do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
9 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
10 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
11 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
12 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13 Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
14 Wolne wnioski i informacje.
15 Zakończenie obrad.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes