Sesja LX

Sesja LX

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LX Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. (wtorek) o godz: 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz ich rodziców.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającą uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni
ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia częściowo nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Werbkowice uwag do studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia częściowo nieuwzględnionej przez Wójta Gminy Werbkowice uwagi do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2023 rok.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes