Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr LXXV/413/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2024, zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2024 roku o godzinie 08:15 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz wydanie opinii.
4. Sporządzenie wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes