Sesja LXXII

Sesja LXXII

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXXII Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 r. (czwartek) o godz: 13:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie nieruchomości gruntowej zabudowanej przez Gminę Werbkowice i udzielenie bonifikaty.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Werbkowice
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2024.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2024.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2024.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024”
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Werbkowice, wynikach egzaminu ósmoklasistów oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2022/2023.
18. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
20. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie sesji.

 

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –  pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes