Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2023
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Werbkowicach w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Werbkowicach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2022 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023”.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Werbkowice, wynikach egzaminu ósmoklasistów oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty lub właściwego Ministra w Szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2021/2022.
16. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes