Zaproszenie na LV Sesję Rady Gminy Werbkowice

Zaproszenie na LV Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz: 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2023
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2023.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2023.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Werbkowicach w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Werbkowicach.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2022 rok.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023”.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Werbkowice, wynikach egzaminu ósmoklasistów oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty lub właściwego Ministra w Szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2021/2022.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes