Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXXIX/235/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2022 zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice
(pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

3. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

4. Kontrola realizacji zadań oraz wydatkowanych środków z Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes