Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Werbkowice
Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Werbkowice
Featured

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Werbkowice 2016-12-21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) zwołuję XXV (budżetową) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017:
1) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu gminy na rok 2017;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
-w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
-w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,
-w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r.,
3) przedstawienie opinii Komisji ds.Budżetu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
4) przedstawienie proponowanych do projektu budżetu poprawek wynikających z uwzględnionych
wniosków złożonych przez Komisje;
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) uchwała Nr XXV/222/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017;
3) uchwała Nr XXV/223/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2017.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes