Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych
Featured

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2016-12-19

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy z dnia 28.11.2016 r.
5. Analiza budżetu gminy na rok 2017.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017;
3) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2017 rok.
7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes